Đóng

Giải pháp ERP

QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

QUẢN LÝ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP

 • Tài chính kế toán
 • Quy trình Logistic
 • Hệ thống báo cáo quản trị điều hành

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Mô hình dữ liệu tập trung
 • Phân quyền chặt chẽ với nhiều lựa chọn
 • Chính sách xét duyệt chặt chẽ, đa dạng
 • Thiết lập các tham số mặc định
 • Thiết lập tự động tạo số chứng từ, mã số
 • Thiết lập các chính sách bảo mật hệ thống
 • Quản lý danh mục
 QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ

 • Lập yêu cầu vật tư, hàng hóa.
 • Duyệt yêu cầu vật tư, hàng hóa
 • Kiểm tra tồn kho
 • Tạo yêu cầu mua hàng
 • Duyệt yêu cầu mua hàng
 • Tạo đơn hàng mua.
 • Duyệt đơn đặt hàng
 • Tạo đề nghị nhập kho
 • Xác nhận nhập kho
 • Ghi nhận hóa đơn mua hàng
 • Các yếu tố quản lý khác
  • Quản lý theo Nguồn đơn hàng
  • Quản lý theo Loại đơn hàng
  • Quản lý theo Nhóm đơn hàng
  • Quản lý theo Nhân viên mua hàng
  • Quản lý mua hàng theo Hợp đồng, Dự án

 

 

Screen Shot 2020-05-08 at 12.51.32 AM